1. Inkubator Państwowości

ZADANIA I OBOWIĄZKI

W uproszczeniu Inkubator Państwowości (IP) jest “łącznikiem” i parasolem Suwerenów z Matrixem. Będąc członkiem społeczności Suwerenów, potrzebujesz mocnego i profesjonalnego reprezentanta w przestrzeni Matrixa, który bez względu na to gdzie funkcjonujesz (państwo, kontynent itp.), będzie w stanie wesprzeć Cię w sytuacji, w której Matrix może naruszyć Twoje prawa naturalne.

Jest to bardzo trudne, szczególnie w sytuacji kiedy korporacje Matrixa (państwa, organizacje, korporacje oraz kulty) wypracowały skuteczne mechanizmy kontroli, dozoru oraz ucisku. 

Powstały określone standardy, które determinują procedury, język znaków i dokumentów do określenia kto kim jest oraz jaki ma status prawny.

Inkubator Państwowości (IP) przejmuje obowiązki urzędów państwa z kilkoma bardzo ważnymi zmianami. Jest to dosłownie służba oraz serwis, którego nadrzędnym obowiązkiem jest respektowanie Praw Naturalnych Suwerena oraz chronienie interesów oraz samego Suwerena w przestrzeni Matrixa. IP ma za zadanie tworzenie systemu komunikacji z Matrixem i multiplikowanie siebie jako fraktalne Suwerenne administracje wspierające Suwerena.

 

Przykład:

IP prowadzi komunikację z różnymi instytucjami, organizacjami, państwami w celu przedstawienia naszej społeczności Suwerenów, jurysdykcji prawnej, zasad funkcjonowania oraz ich podstaw prawnych.

IP opracowuje potrzebne dokumenty oraz procedury wydawania ich w celu ułatwienia rozpoznawania statusu Suwerena oraz jego mienia w interakcjach z agentami Matrixa (urzędnicy, służby, instytucje…).

W sytuacji, kiedy obywatel jakiegoś państwa potrzebuje pomocy urzędowej, reprezentatywnej lub interwencji, zgłasza się do najbliższego konsulatu po pomoc. W naszej sytuacji pomocy udziela IP lub jego fraktal operujący w RODzie na określonej przestrzeni prawnej (jurysdykcji) państwa. Weryfikacja, odtwarzanie lub wydawanie dokumentów wymaganych w jurysdykcjach Matrixa wg ustalonych standardów oraz procedur. 

IP w momencie ukształtowania swojej struktury administracyjnej i prawnej w Matrixie, ma obowiązek wesprzeć zainteresowane RODy w pracach stworzenia fraktala IP, czyli administracji RODowej, według najbardziej korzystnej formy prawnej (spółka, fundacja, trust, kooperatywa…) i upewnić się, że zasady, komunikacja oraz standardy są spójne i gwarantują ochronę i bezpieczeństwo Suwerenów.

PAMIĘTAJ, że mimo swojej zadeklarowanej Suwerenności, Twoje prawa będą naruszane, łamane oraz będziesz pomawiany o różnego rodzaju “nieposłuszeństwo” w stosunku do Matrixa. 

Jedyny sposób aby zminimalizować ataki i prowokacje to zjednoczyć się, stworzyć wspólny rozpoznawalny System Suwerena, który będzie bezpośrednio chronił Cię na arenie międzynarodowej. IP w dużej większości będzie reprezentował Cię w aspektach prawa stanowionego, które to prawo bardzo często narusza Prawa Naturalne Suwerena.

Wizerunek, standardy oraz rozpoznawalność Suwerena jest kluczem do skutecznej ochrony praw Suwerena. IP będzie nadzorować te elementy w taki sposób, aby były spójne.

 

Przykład:

Mamy określone barwy, oznaczenia, formy, które niosą informacje o tym, że “użytkownik” tego dokumentu, opracowania, dowodu rejestracyjnego i rejestracji jest członkiem naszej społeczności, a nie kimś kto się pod nią podszywa.

Każdy kto podszywa się pod członka naszej społeczności i wykorzystuje oznaczenia, dokumenty, znaki, walory lub je modyfikuje, emituje bez wyraźnej zgody (uprawnienia), narusza prawa do tych znaków i działa na szkodę naszej społeczności. Tego typu sytuacje będą bezwzględnie potępiane i ścigane karnie, cywilnie oraz będą procesy odszkodowawcze.

Jeżeli nie masz pewności, czy opracowanie (logo, grafika, dokument…) może być wykorzystany jako reprezentacja społeczności Suwerenów, prosimy o kontakt na adres [email protected] lub [email protected]

Na stronie ar1a.co znajdziesz listę fraktali Inkubatora Suwerenów oraz możliwy kontakt z nimi.

 

2. Paszport oraz inne dokumenty Suwerena

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dla naszego komfortu oraz bezpieczeństwa potrzebujemy wyraźnych i czytelnych znaków, które będą z łatwością odczytane i zrozumiane przez agenturę Matrixa (policja, straż graniczna, agencje, sądy itp.).

Pamiętaj, że do tej pory funkcjonuje “domniemanie zgody” i podległości w stosunku do Matrixa, które jest oparte o Twoje milczenie, zawieranie niejasnych oraz mylących “umów”, takich jak podpisane przez rodziców akty urodzenia, aplikacje po dowód, paszport, licencje, zezwolenia, zeznania podatkowe itp. 

Tego typu dokumenty nie reprezentują pełnoprawnej umowy, cesji, kontraktu, gdyż ich warunki, znaczenie oraz sposób w jaki zostałeś “zachęcony” były niejasne, mylące, fałszywe, szkodliwe i często były pod przymusem i podstępem. 

IP ma za zadanie przygotować opracowania i dokumenty oraz zawrzeć porozumienia, które jednoznacznie wskażą podczas interakcji z agenturą Matrixa Twój status, brak zgody, funkcjonowanie w innej (nadrzędnej jurysdykcji) oraz zapewni ochronę i interwencje w przypadku naruszania Twoich Praw Naturalnych.

Jak wcześniej wspomnieliśmy wszystkie dokumenty muszą spełniać określone standardy ISO, a jednocześnie chronić prywatność oraz interesy naszych Suwerenów. To wymaga pewnych kompromisów i ogromnej ilości prac.

 

Paszport Suwerena musi spełniać wszystkie wymagane walory ustalane przez instytucje międzynarodowe, aby był honorowany. Jest to czwarty istotny element ochrony naszej Suwerenności w sytuacjach interakcji z Matrixem. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części opracowania.

Pierwsze istotne dokumenty oraz opracowania prawne w naszej przestrzeni to przede wszystkim: 

Deklaracja Suwernaariowie.com/deklaracja-suwerena , która jednoznacznie przedstawia status Suwerena oraz jego akt woli. Jednocześnie wyraźnie podkreślasz brak podległości pod prawa stanowione (kanoniczne oraz korporacyjne). Jest to bardzo ważny dokument i zachęcamy aby posiadać dwa oryginały podpisane przez trzech niekaranych świadków o dobrym imieniu (idealnie kiedy są suwerenami naszej społeczności).

Obwieszczenia Społeczności Suwerenów, są kolejną istotną formą prawną, która jednoznacznie definiuje nasze walory prawne oraz postawę w stosunku do zjawisk prawno kulturowych, jakie Matrix usiłuje narzucać. Więcej znajdziesz pod adresem ariowie.com/obwieszczenia

Konstytucja Suwerenów Rzeczpospolitej, jest kluczowym aktem prawnym naszej społeczności, który determinuje nasze podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania społeczności jako całość wraz z administracją. Jest to kluczowe opracowanie, a jednocześnie dodatkowy poziom ochrony prawnej dla naszych Suwerenów. Więcej znajdziesz pod adresem ariowie.com/konstytucja

A więc jak wspomnieliśmy Paszport Suwerena jest czwartym w kolejności istotnym poświadczeniem Twojej Suwerenności i braku podległości pod prawa stanowione. 

Kluczowa informacja

Twoja suwerenność oraz brak podległości pod prawa stanowione nie oznaczają, że jesteś zwolniony od poszanowania praw, które są zgodne z zasadami Prawa Naturalnego oraz czystą etyką i współczuciem. Bez znaczenia czy ktoś jest Suwerenem czy podległym. 

 

Przykład:

Prawo do etycznej i pokojowej ekspresji religijnej lub np. ciszy nocnej.

Mimo trwających prac nad wprowadzeniem Paszportu Suwerena (PS), już możemy przedstawić listę dokumentów, które będą niezbędne do wygenerowania PS:

  • Podpisany Oryginał Deklaracji Suwerena
  • Odpis Aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem na j. polski)
  • Oryginał paszportu, dowodu tożsamości
  • Zdjęcie spełniające standardy międzynarodowe

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostaną skopiowane, kopie muszą zostać podpisane przez aplikanta oraz odbiorcę aplikacji (IP)

Platforma Suwerena ma za zadanie maksymalnie zautomatyzować wytwarzanie dokumentów potrzebnych Suwerenowi. Jednakże, jeszcze na tym etapie nie mamy odpowiedniej technologii oraz baz danych potrzebnych do automatycznej weryfikacji przedstawianych dokumentów oraz oświadczeń. 

Bardzo łatwo będzie wprowadzać fałszywki, które można wygenerować komputerowo. Budowanie bazy danych członków naszej społeczności jest procesem czasochłonnym i podejmiemy się tego w momencie kiedy będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo takiej bazy danych.

Jeszcze trwają prace, pertraktacje oraz dostarczanie opracowań prawnych dla instytucji zajmujących się rozpoznawaniem takich dokumentów. Na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje PRADO – publiczny rejestr autentycznych dokumentów podróży i dokumentów tożsamości online. Komunikacja z PRADO odbywa się na innej zasadzie niż instytucji prawa stanowionego, którego produktem jest UE, państwa oraz samo PRADO. 

Jako społeczność Suwerenów Prawa Naturalnego oświadczamy, że wytwarzanie dokumentów w zgodzie z zasadami międzynarodowego prawa stanowionego oraz “rejestrowanie” ich, jest tylko grzecznym kompromisem komunikacyjnym z Matrixem i zawsze zastrzegamy sobie wszelkie prawa. 

Jednocześnie uważamy, że ograniczanie prawa do swobodnego przemieszczania się, osiedlania, życia… oraz przymus posługiwania się dokumentami tożsamości jest w sprzeczności z prawem naturalnym człowieka i może naruszać jego godność oraz prawo do prywatności. Bezwzględnie oczekujemy poszanowania prawa naturalnego i maksymalnego ułatwienia w procesach identyfikacji członków Społeczności Suwerenów.

 

Jeszcze w tym momencie nie wiemy czy koniecznością będzie pobieranie odcisków palców, które zapisywane są na wbudowanych w paszport chipach. Jak doświadczyliśmy powyżej, mamy poważne zastrzeżenia co do praktyk stosowanych przez instytucje, które nie są w żaden sposób reprezentatywne, demokratyczne i nagminnie naruszają prawa naturalne oraz prawa człowieka, dziecka, rodziny itp., które często sami “ustalają”.

 

Inne dokumenty Suwerena wymagane w Matrixie, aby umożliwić szybką identyfikację oraz respektowanie Prawa Naturalnego Suwerena

W tym momencie nie prowadzimy prac nad innymi dokumentami, takimi jak rejestracje i dowody rejestracyjne pojazdów Suwerena, które będą poruszać się w jurysdykcjach prawa stanowionego, czyli tzw. państwach. 

Każdy oficer służb Matrixa rozpoznaje podległość pojazdu pod rozpoznawalne jurysdykcje poprzez odczytanie numeru rejestracji samochodu oraz oznaczeń widocznych na nim. To może spowodować błędne założenie, że kierowca i pasażer podlegają pod prawa w których operuje. Jednakże ufamy, że zaraz po rozpoczęciu wydawania paszportów Suwerena, przystąpimy do prac “wymiany oraz rejestracji” pojazdów, a dalej mienia w naszym systemie, który zagwarantuje zachowanie praw Suwerena.

Licencje, uprawnienia, tytuły oraz inne będą omawiane po osiągnięciu kluczowych celów i statusów.

 

Uwaga:

Status Dyplomaty jest niższym (podległym) statusem w stosunku do statusu Suwerena.

Dyplomata-Suweren oznacza, że członek naszej społeczności w godzinach “urzędowania” podlega pod określone przepisy oraz prawa stanowione (Społeczności Suwerenów oraz prawa międzynarodowe), natomiast poza godzinami służby jest pełnym Suweren. To też dotyczy się Służby Suwerena.

 

3. Platforma Suwerena (PS) będzie częściowo i poniekąd najbardziej scentralizowana w stosunku do Inkubatora Państwowości

Zadaniem Platformy Suwerena jest dostarczenie bezpiecznej infrastruktury informatycznej, która pozwoli na bezpieczną komunikację, wymianę danych, plików, identyfikację oraz dialog z IP bez udziału instytucji trzecich.

Składowe Platformy Suwerena:

  • Bezpieczny System Komunikacji (głos, obraz, wiadomości, wymiana plików)
  • Bezpieczny System Identyfikacji (profil suwerena)
  • Bezpieczny System Wymiany (towary, usługi, dobra, ogłoszenia, zlecenia…)
  • Suwerenny System Rozliczeń (portfel, Suwerenna Waluta, konta rozliczeniowe, system pożyczkowy, programy wsparcia…)

Mimo to, że PS będzie najbardziej scentralizowana jako system wymiany wszystkich uprawnionych Suwerenów, docelowo cała architektura zostanie zabezpieczona przez technologie kryptograficzne, w blockchainie oraz może funkcjonować poza architekturą internetu komercyjnego. 

Z uwagi na szeroką i patologiczną inwigilację wszystkich i wszędzie, przez korporacje oraz agencje korporacyjne, musimy dołożyć wszelkich starań, aby chronić prywatność oraz identyfikację członków naszej społeczności. Uważamy, że to Suweren decyduje co chce publikować lub jakie informacje chce udostępniać w naszej przestrzeni oraz na zewnątrz. 

Uważamy, że korporacje oraz agencje “rządowe” notorycznie naruszają Naturalne Prawo człowieka oraz prawa do poszanowania jego godności i prywatności, która stała się bezprawnie elementem handlu, modelowania, manipulacji oraz eksploatacji. 

Wszystkie “zasady i warunki” jakie musi przyjąć użytkownik technologii są akceptowane przy użyciu manipulacji oraz podstępu i świadczą tylko o kryminalnym charakterze ich dostawców. Społeczność Suwerenów zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawo do zadośćuczynienia za wprowadzenie w błąd, nieuczciwe pozyskiwanie danych, posługiwanie się prywatnymi informacjami o użytkowniku bez jego świadomej wiedzy oraz zgody, często wbrew jego interesom w tym bezpieczeństwu.

Jednym z kluczowych celów IS oraz PS jest odzyskanie pełnej prywatności i poszanowania członków naszej społeczności, w tym bezpieczne realizowanie programów oraz zadań w interesie Suwerena. 

 

SYSTEM OGRANICZONYCH UPRAWNIEŃ

Z uwagi na szeroką inwigilację oraz charakter naszej społeczności, dostęp do informacji o pracach, strukturze, członkach naszej społeczności, jest ograniczony do minimum niezbędnego funkcjonowania w danej przestrzeni.

Jak to rozumieć?

Przykładowo:

Jeżeli jesteś członkiem zespołu prawnego, ale prosisz o dostęp do informacji, które dotyczą prac zespołów IT, grafików, struktury działów, które nie wymagają twojej ekspertyzy lub wiedzy, Twoja prośba zostanie odrzucona i potraktowana jako potencjalne działanie wywiadowcze.

 

4. Społeczność Suwerenów oraz Ariowie są społecznością pokojową, która odrzuca przemoc, niszczenie mienia jako formę protestu lub wywierania nacisków

Wszelkie akty agresji, demolki, nawoływania do nienawiści w stosunku do kogokolwiek, jednoznacznie świadczą o braku gotowości do bycia członkiem naszej społeczności. 

Jednocześnie takie akty mogą świadczyć o działaniach agenturalnych i podszywanie się pod członka lub całą naszą społeczność. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa we wszystkich przestrzeniach.

Prowokacje, nawoływanie do nienawiści, jątrzenie, skłócanie, sianie dezinformacji, rekrutacja do bojówek, sekt, innych organizacji, pomawianie, obrażanie… są to działania, które nie są zgodne z naszą etyką i wykluczają takiego członka z naszej społeczności.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie takich incydentów do administracji Inkubatora Państwowości [email protected] wraz z możliwie szerokim opisem, zeznaniem i opisem świadków, dokumentacją oraz nagraniami incydentu. 

 

5. Działalność terenowa Społeczności Suwerenów

Naszym celem jest przede wszystkim pokojowa i jakościowa koegzystencja oraz wspieranie pokojowych działań suwerennościowych oraz troska o respektowanie Prawa Naturalnego.

Od samego początku istnienia naszej społeczności kładziemy duży nacisk na fizyczne, bezpośrednie integracje wszystkich zainteresowanych wolnością i człowieczeństwem oraz podnoszeniem jakości życia ludzkości.

Sądzimy, że jest ogromna ilość narzędzi oraz technologii, które są tłamszone i blokowane przez grupy interesów zarabiających na cierpieniu, biedzie, ciemnocie, niszczeniu zdrowia, natury i wprowadzaniu w błąd. Ufamy, że jesteśmy w stanie zakończyć erę eksploracji i dewastacji życia na naszej ziemi, przy zastosowaniu prostych mechanizmów suwerennościowych.

Zachęcamy do badania aspektów wolności, człowieczeństwa, duchowości, które prowadzą do naturalnego wyzwolenia z dominacji podmiotów martwych oraz kultów.

Suwerenność osobista jest kluczem do stworzenia suwerennej RODziny.

Suwerenna RODzina jest niezbędną składową Suwerennego RODu.

Suwerenny RÓD jest pierwszym gwarantem bezpieczeństwa oraz jakości życia RODzin oraz Suwerenów. Aby wzmocnić walory i skuteczność RODów, konieczna jest Unia RODów, którą nazywamy NaRODem.

NaRÓD potrzebuje narzędzi do komunikacji, wymiany, wspierania oraz interakcji z Matrixem i jego narzędziem jest Inkubator Państwowości.

Z uwagi na to, że nasze nowatorskie rozwiązania współpracy, wsparcia, rozwoju oraz wymiany oparte są o model RÓWNOLEGŁYCH FRAKTALI, zachęcamy wszystkie RODy, które są gotowe do przygotowania swojej prawnej reprezentacji (spółdzielnia, trust, fundacja, kooperatywa, spółka) do połączenia się w schemacie samodzielnej sieci neuronów, które będą się wspierać, uzupełniać, uczyć z porażek i sukcesów.

IP dokona wszelkich starań, aby ułatwić taką integrację i spójność naszego Suwerennego Społeczeństwa.

 

Prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub poprzez stronę AR1A.CO

Wsparcie prac oraz rozwoju Inkubatora Państwowości

ariowie.com/inkubator

  • >