Prawo grawitacji Isaaka Newtona nie tłumaczy natury siły przyciągania ale ustanawia wzorce ilościowe. Niezależnie czym by niebyła grawitacji, należy uznać, że oficjalna nauka jest całkowicie niezdolna do jasnego wyjaśnienia natury tego zjawiska.

Spróbujmy wejść w głąb struktury jądra atomowego i poszukać sił generujących grawitację.

Planetarny model atomu lub model Rutherforda jest historycznie ważnym modelem struktury atomu zaproponowanym przez Ernsta Rutherforda w 1911 roku.

Do tej pory ten model struktury atomu jest dominujący i większość teorii została oparta na jego rdzeniu, opisując oddziaływanie głównych cząstek, które tworzą atom (proton, neutron, elektron), jak również słynny układ okresowy Dmitrija Mendelejewa.

„Atom składa się z jądra i otaczających go elektronów. Elektrony mają ujemny ładunek elektryczny. Protony, które tworzą jądro, mają ładunek dodatni.

Ale tutaj należy zauważyć, że grawitacja nie ma związku między elektrycznością a magnetyzmem – jest to tylko analogia pracy trzech modeli siły, żadne urządzenia elektromagnetyczne nie odnotowują pola grawitacyjnego, a tym bardziej jego pracy.

Kontynuując: w każdym atomie liczba protonów w jądrze jest dokładnie równa liczbie elektronów, zatem atom jako całość jest neutralną cząstką, która nie niesie ładunku. Atom może stracić jeden albo kilka elektronów, lub odwrotnie – złapać cudze elektrony. W tym przypadku atom zdobywa dodatni lub ujemny ładunek i nazywa się go jonem. ”

Przy zmianie składu liczbowego protonów i elektronów atom zmienia swój fundamentalny skład, zestawiając określoną substancję – wodór, hel, lit … atom wodoru — składa się z jądra atomowego zawierającego elementarny dodatni ładunek elektryczny i elektron przenoszący elementarny ujemny ładunek elektryczny.

Przypomnijmy teraz, czym jest synteza termojądrowa, na podstawie której powstała bomba wodorowa. Reakcje termojądrowe – reakcje syntezy lekkich jąder występujących w wysokich temperaturach. Reakcje te zwykle następują po uwolnieniu energii, ponieważ w cięższym jądrze utworzonym w wyniku fuzji nukleony są mocniej połączone, tj. mają średnio większą energię wiązania niż w oryginalnych łączących się jądrach.

Niszcząca siła bomby wodorowej opiera się na wykorzystaniu energii reakcji syntezy jądrowej lekkich pierwiastków w cięższe.

Na przykład synteza pojedynczego jądra atomu helu z dwóch jąder atomu deuteru (ciężkiego wodoru), z których uwalniana jest ogromna energia.

Do zainicjowania reakcji termojądrowej, niezbędne jest połączenie elektronów atomu z jego protonami. Przeszkadzają w tym neutrony. Ma tu miejsce prawo Coulomba, bariera tworzona przez neutrony.

Okazuje się, że bariera neutronowa musi być stała, w przeciwnym razie nie można uniknąć wybuchu termojądrowego. Jak powiedział wielki angielski naukowiec Stephen Hawking:

„Jeśli odrzucimy dogmaty o planetarnej strukturze atomu, nie jako układzie planetarnym, to można by przyjąć to jako wielowarstwową strukturę kulistą. Wewnątrz proton, dalej warstwa neutronowa i zamykająca warstwa elektronów. A ładunek każdej warstwy zależny jest od jej grubości.”

Teraz wrócimy bezpośrednio do grawitacji.

Jeśli proton ma ładunek, to ma również pole tego ładunku, który działa na warstwę elektronu, nie pozwalając mu opuścić atomu. Oczywiście, pole to rozciąga się wystarczająco daleko poza atom.

Wraz ze wzrostem liczby atomów w jednej objętości, całkowity potencjał wielu jednorodnych (lub niejednorodnych) atomów wzrasta, a ich wspólne pole również wzrasta.

To jest grawitacja.

Teraz ostateczny wniosek – im większa masa materii, tym większa jest jej grawitacja. Ten wzór obserwuje się w przestrzeni – im bardziej masywne jest ciało niebieskie – tym większa jest jego grawitacja.

Artykuł nie ujawnia natury grawitacji, ale daje wyobrażenie o jej pochodzeniu. Natura samego pola grawitacyjnego jak i pola magnetycznego i elektrycznego, czeka jeszcze na zrozumienie i opisanie w przyszłości.

 

Michaił Zosimienko

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>