Kochani, mamy zaszczyt opublikować efekt pracy wspaniałych dusz i umysłów suwerennych istot. Wiele tygodni prac, konsultacji i miłości dla naszych i przyszłych pokoleń w poszanowaniu naszych ojców, dziadków i dziadów. Tą konstytucją pragniemy otworzyć nową kartę dla naszych suwerenów, obywateli polskich oraz suwerennego świata.

Każdy z kim rezonują te artykuły jest mile widziany w domu Suwerenów Rzeczpospolitej.

(tutaj możesz pobrać wersję PDF orginału lub wersję PDF z przednią i tylną okładką)

Konstytucja Suwerenów Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 17.07.2020 roku

Preambuła

My Suwereni Rzeczpospolitej, pochodzący od przodków żyjących w pełni praw naturalnych
i zachowanych, w dobroci serca i świadomości swojej nawiązując do szlachetnych dzieł i czynów
przodków naszych, w miłości Człowieka do Matki Ziemi Naszej, pragnąc zachować jej piękno
i człowieczeństwo Nasze w harmonii i Suwerenności, według Praw Naturalnych i poszanowania
świętości życia wszelkiego, dla dobra Naszego i następnych pokoleń – tę oto Konstytucję na Wiecu
Naszym stanowimy.

Rozdział I – Rzeczpospolita

Artykuł 1.
Suwerenne Państwo Nasze jest Rzeczpospolitą.

Artykuł 2.
Rzeczpospolita Polska jako państwo jest reprezentacją spraw Rodów Polskich, tworzących Naród
Polski, jako administracja, która respektuje wszelkie Prawa Naturalne i zwierzchnictwo Suwerena.
Państwo Polskie ma obowiązek i wszelkie prawa do wzorowej służby bez możliwości naruszania
Praw Naturalnych Suwerena oraz jego Rodów i Rodzin.

Artykuł 3.
Ród to społeczność Rodzin Suwerenów i Suwerenów, którzy mogą utrzymywać fizyczne
oraz naturalne relacje, działając dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa, zachowując wolność
oraz poszanowanie Praw Naturalnych wszystkich członków społeczności.

Artykuł 4.
Obowiązkiem Rzeczpospolitej jest absolutne respektowanie Praw Naturalnych oraz Wolności
Suwerena, wspieranie wszelkich potrzeb Suwerena oraz Jego Rodów, zachowanie bezpieczeństwa
Jego życia oraz Jego mienia w poszanowaniu życia naszych braci mniejszych oraz naszej Matki
Ziemi.

Artykuł 5.
Naturalnym obowiązkiem Suwerena jest respektowanie Praw Naturalnych oraz godna reprezentacja
Rodów Rzeczpospolitej, a przywilejem wspieranie projektów rozwoju społeczności Suwerenów.

Artykuł 6.
Językiem urzędowym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski.

Rozdział II – Suweren

Artykuł 7.
Suwerenem jest każdy naturalny człowiek rozumiejący swoje istnienie oraz prawo wolnej woli.
Suweren jest gotowy do respektowania oraz egzekwowania Praw Naturalnych Suwerena
w poszanowaniu życia braci mniejszych oraz naszej Matki Ziemi.

Artykuł 8.
Suweren w poszanowaniu praw Suwerenów radzi wraz z Suwerenami na Wiecu Suwerena, gdzie
ustala się konsensus oraz polecenia dla administracji do zrealizowania woli Suwerena. Suweren
na Wiecu wypowiada się bezpośrednio lub poprzez Reprezentanta Rodu.

Artykuł 9.
Wiec Suwerena jest honorowym zgromadzeniem Suwerenów zwoływanym do podjęcia decyzji
o charakterze lokalnym, Rodowym jak i Narodowym, z możliwością wykorzystania najlepszych
osiągnięć technologii.

Artykuł 10.
Rodzice reprezentują prawa nieletnich jako ich naturalni i jedyni prawni opiekunowie.
Ostatecznością jest aby nieletni został odebrany Rodzicom lub Rodzicowi. Jeżeli to nastąpi, nieletni
powinien pozostać w Rodzinie i zawsze z całym Rodzeństwem. Jeżeli jest to niemożliwe, nieletni
zostają pod opieką Rodziny swojego Rodu. Ostatecznością jest adopcja w Narodzie. Adopcje
zagraniczne lub handel ludźmi są bezwzględnie zakazane.

Artykuł 11.
Suweren Rzeczpospolitej Polskiej jest reprezentantem wszystkich Suwerenów i z tego powodu jego
postawa obliguje Go do zachowania godności, poszanowania innych stworzeń oraz ich praw
do życia. Powinna charakteryzować się najwyższymi wartościami oraz dobrem.

Artykuł 12.
Każdy Suweren ma absolutne prawo do owoców swojej pracy, oraz mienia które prawnie użytkuje.
Zabrania się odbierania narzędzi pracy, dóbr koniecznych do godnego życia oraz schronienia.

Artykuł 13.
Suweren który spowodował szkodę zobowiązany jest tę szkodę zadośćuczynić.
Gdy zadośćuczynienie nie nastąpiło lub jest niewystarczające, sytuacja jest kierowana do Rodu
Suwerena do rozpatrzenia i osądzenia. Sprawę kieruje poszkodowany bądź pozywający,
który poczuwa się do wypełnienia Prawa Naturalnego.

Artykuł 14.
Wszystko co na ziemi, w ziemi, w wodzie i w powietrzu, wszystko co dotyczy naturalnej harmonii
życia jest naturalnym dobrem wszystkich żywych. Wszelkie zasoby należy uczciwie dystrybuować
bez szkody dla innych. Ewentualne szkody należy bezzwłocznie naprawić lub zadośćuczynić.

Artykuł 15.
Korporacje oraz inne formy prawa stanowionego nie mają żadnych praw do tego, co istniało przed
ich powstaniem i nie jest owocem ich uczciwej działalności. Wszelkie immunitety są zakazane.
Prawo musi być równe dla wszystkich i musi być bezwzględnie egzekwowane, a szkody w pełni
zadośćuczynione.

Artykuł 16.
Wszelkie formy wymiany, usług oraz działalności komercyjnej między Suwerenami są ich prywatną
sprawą i nie podlegają żadnej kontroli lub dozorowi, o ile wszelkie ich prawa zostały uszanowane
przez strony zaproszone do wymiany.

Rozdział III – Administracja

Artykuł 17.
Administracja Suwerena powoływana jest do wykonania zadań i na czas potrzebny do ich rzetelnego
wypełnienia. Służba dla Suwerena nie ma możliwości naruszania jego Praw Naturalnych o ile jej
działalność nie wymaga interwencji w obronie praw innego Suwerena.

Artykuł 18.
Do administracji Suwerena powołuje się spośród Suwerenów najlepszych do wykonania zadania
i na czas trwania zadania. W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest zatrudnianie ekspertów
na pozycji konsultanta spoza przestrzeni Suwerenów naszych Rodów.

Artykuł 19.
Służba Suwerena jest honorem i wyróżnieniem. Przywilej ten może zostać odebrany na Wiecu
Suwerena większością głosów odwołujących ze służby z uzasadnieniem. Utrata przywileju służby
przez odwołanie może wiązać się z utratą statusu Suwerena Rzeczpospolitej. Utrata statusu Suwerena
Rzeczypospolitej jest jednoznaczna z utratą honoru i przywilejów.

Artykuł 20.
Suweren ma prawo odrzucić propozycję lub rozporządzenie administracji, ustawę, przepis
lub propozycję służby. Jednocześnie podejmuje odpowiedzialność za ewentualne udowodnione
szkody lub straty wyrządzone, które musi zadośćuczynić, jeżeli takie nastąpią.

Artykuł 21.
Rzeczpospolita jako administracja interesów Rodów oraz Suwerena dysponuje zasobami
oraz środkami jakie otrzyma z dobrowolnych składek lub uzyska w wyniku zrealizowania projektów
zaakceptowanych przez i zawsze w interesie Suwerena. Administracja Suwerena jest pozbawiona
możliwości przekraczania budżetu oraz zaciągania zobowiązań kosztem Suwerenów.

Artykuł 22.
W przypadkach koniecznych na wniosek służby lub Suwerena Polskiego, administracja zwołuje
Wiec Suwerena lub do ruszenia w sprawie pilnej, którą rzetelnie zbadaną przedstawi i uzasadni,
a podjęte działania umotywuje solidnie.

Artykuł 23.
Na wniosek Rodu lub indywidualnego Suwerena administracja lub służby mają obowiązek
przedstawić raport z działalności oraz finansów. W uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje
zagrożenie bezpieczeństwa Narodu, raporty te mogą zostać utajnione przez Trybunał Suwerena
na wniosek Suwerena, który podejmuje decyzję o jawności bądź utajnieniu.

Artykuł 24.
Przywilej wypowiadania się na Wiecach Suwerena w sprawach Państwa Polskiego, Rodów
oraz organów służby Suwerena ma każdy, kto stanowi o swoim losie i życiu jako Suweren.
Na Wiecu Suwerena może wypowiedzieć się gość za zgodą Suwerena zapraszającego, który za jego
wypowiedź odpowiada.

Artykuł 25.
Posłowie wybierani są przez Rody i wypowiadają się w zakresie na jaki zostali powołani. Ich głos
oraz słowa reprezentują interesy Rodów. Posłowie pełnią poselstwo aż do odwołania
lub do rezygnacji z pełnienia służby, którą przyjmują powołujący na poselstwo.

Artykuł 26.
Posłowie oraz pracownicy administracji Suwerena ponoszą pełną odpowiedzialność przed
Trybunałem Suwerena. Orzeczenie winy pozwanego, może spowodować utratę stanowiska,
odpowiedzialność karną oraz wydalenie z przestrzeni Suwerenów.
Trybunał Suwerena może udzielić tylko jednego upomnienia bądź zaproponować czasowe
zawieszenie Posła lub pracownika administracji, które nie skutkuje utratą stanowiska i przywilejów,
według postanowień werdyktu Trybunału Suwerena. Pozwany może wnioskować o rodzaj kary
lub upomnienia oraz oferować propozycję naprawy szkody bądź zadośćuczynienia.

Artykuł 27.
Diety oraz wynagrodzenie dla pracowników administracji oraz Posłów są ustalane przez Suwerenów
Polskich podczas Wiecu Suwerena.

Rozdział IV – Wymiar Sprawiedliwości

Artykuł 28.
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy, szanowany
i bezstronny organ Wymiaru Sprawiedliwości Suwerenów, ustanowiony według przedmiotu i wagi
sprawy. Jawność rozprawy może być wyłączona ze względów moralnych, ochrony życia, interesu
prywatnego lub innego ważnego powodu w rozumieniu bezpieczeństwa Suwerena oraz Narodu.
Orzeczenia są jawne i publiczne, a uzasadnienia mogą zostać utajnione.

Artykuł 29.
Każdy Suweren dba o dobry wizerunek Narodu oraz dobre imię Suwerena Rzeczpospolitej. Suweren
zachowujący się sprzecznie z godnością i honorem Suwerena oraz naruszający Prawa Naturalne,
może być postawiony przed Trybunałem Suwerena oraz wykluczony ze społeczności Suwerenów
w słuszności zarzutu.

Artykuł 30.
Trybunał Suwerena jest powoływany przez Suwerenów w sytuacjach wyższej konieczności
przy rażących naruszeniach Praw Naturalnych, popełniania zbrodni przeciwko życiu oraz mieniu,
zawsze wtedy, gdy zabrakło zadośćuczynienia lub było przyjęte jako mało wystarczające.
Powoływany jest na wniosek pokrzywdzonego lub Suwerena referującego krzywdę. Bezzasadne
powołanie Trybunału może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów powołania przez
wnioskującego.

Artykuł 31.
Trybunały Suwerena mogą być powoływane przez Rody o ile sprawa dotyczy tylko członków
społeczności konkretnego Rodu. Sprawy o szerszym zakresie przekraczające kompetencje Rodu
bądź dotyczące innych Rodów lub obcych, rozstrzygane są przez Narodowy Trybunał Suwerena
powoływany podczas Narodowego Wiecu Suwerena.

Artykuł 32.
Sędziowie Trybunału Suwerena wybierani są spośród szanowanych i wybitnych w sprawie
Suwerenów Polskich, których cechuje wysoka wartość etyczna i pozytywna postawa zaangażowania
w działalność społeczną. Propozycję kandydatury na Sędziów Trybunału Suwerena może
przedstawić każdy Suweren Polski i jest ona akceptowana, o ile nie pojawi się uzasadniony sprzeciw
od innego Suwerena. Sprzeciw taki będzie rozstrzygany jako istotny spór formalny przez nowo
powołany Trybunał Suwerena.

Artykuł 33.
Wszelkie spory powinny być rozstrzygane prywatnie i polubownie. W przypadku braku
porozumienia strony konfliktu powołują jednomyślnie rozjemcę. W razie dalszego braku
porozumienia, spośród Rodu, na Wiecu Suwerena ustanawia się trzech Sędziów Pokoju, którzy
w obecności dwóch świadków pomogą rozstrzygnąć o zadośćuczynieniu. Jeżeli konflikt trwa nadal,wtedy na Wiecu Suwerenów zwołuje się Trybunał Suwerena bądź kieruje się sprawę do wyższej
instancji.

Artykuł 34.
W razie sprzeciwu bądź zażalenia na postanowienie Trybunału Suwerena, sprawa jest przekazywana
do wyższej instancji. Sprzeciw lub zażalenie zostanie rozstrzygnięte przez powołaną Komisję
Suwerenów Polskich, którzy na tajnym posiedzeniu zbadają sprawę oraz wszystkie postanowienia
Trybunału Suwerena. Komisja może odrzucić sprzeciw, zażalenie lub dopuścić nowy materiał
dowodowy i oświadczenia, następnie sprawę skierować do ostatecznego rozstrzygnięcia przez
Narodowy Trybunał Suwerena.

Artykuł 35.
Komisję Suwerenów powołuje się spośród kandydatów na sędziów w Rodach, które do tej pory były
wolne od bezpośredniego udziału w postępowaniu. Komisja powinna składać się z 7 (siedmiu)
Suwerenów Polskich z co najmniej 3 (trzech) Rodów. Kandydaci są wybierani poprzez głosowanie
Suwerenów Polskich z Rodów, które przedstawiły przynajmniej jednego kandydata.

Artykuł 36.
Za wyrządzoną szkodę zawsze należy się zadośćuczynienie wyższe niż poniesiona strata
lub pozyskane korzyści. Zadośćuczynienie za szkodę wyrządzoną środowisku naturalnemu w całości
trafia na projekt naprawy tej szkody. Wszystkie środki odzyskane na poczet zadośćuczynienia trafiają
do poszkodowanego i powiększone są o koszty zbadania sprawy, przeprowadzenia procesu
oraz ewentualnej pełnej egzekucji.

Artykuł 37.
Wszelkie technologie i działania, budzące uzasadnione domniemanie szkodliwości zdrowotnej,
niebezpieczne dla środowiska naturalnego lub zaprojektowane do zadawania cierpienia czy śmierci
są zakazane na wniosek Suwerena w przestrzeni życia ludzkiego i nie mogą być w jej obrębie
składowane lub transportowane.

Artykuł 38.
Narodowy Trybunał Suwerena może pozywać wszystkich powodujących szkodę lub zbrodnie
oraz orzekać wyroki w sprawach dotyczących wszelkich zbrodni, naruszeń Prawa Naturalnego,
ewidentnego działania na szkodę życia na Ziemi, dewastacji oraz zatruwania życia, bez względu
na jurysdykcję oraz status pozwanego.

Rozdział V – Przedstawicielstwo i stosunki międzynarodowe

Artykuł 39.
Przedstawiciel Narodowy jest powoływany na Wiecu Narodowym tylko na wymagającą tego sprawę
w przestrzeni międzynarodowej oraz na czas potrzebny do jej wypełnienia, do której powinien być
odpowiednio przygotowany i należycie się z niej wywiązać. Idealny Przedstawiciel Narodowy
to Poseł Rodu, który jest obeznany z językiem oraz kulturą w danym Państwie lub instytucji międzynarodowej, w których wykonuje swoja misję. Przedstawicielstwo Narodowe jest
dopuszczalne tylko dla szanowanego oraz godnego Suwerena Polskiego. W sytuacjach tego
wymagających dopuszcza się powołanie zespołu doradców i konsultantów dla Przedstawiciela
Narodowego.

Artykuł 40.
Przedstawiciel Narodowy ma za zadanie godne reprezentowanie interesu Narodu w ramach
otrzymanej delegacji, bez możliwości samodzielnego podejmowania decyzji wiążących Suwerenów
oraz Rodów. Efekty swojego przedstawicielstwa referuje na Wiecu Poselskim lub na Narodowym
Wiecu Suwerena, celem oceny oraz podjęcia dalszych działań.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Artykuł 41.
Zapisy konstytucyjne mogą być uszczegóławiane przez rozporządzenia Zgromadzeń Posłów
za zgodą 4/5 wszystkich posłów, których obecnych na głosowaniu będzie nie mniej niż 51%
z zaprzysiężonych Posłów. Sama Konstytucja podlega rewizji na wniosek zaakceptowany
na Narodowym Wiecu Suwerenów i jest zatwierdzana kwalifikowaną (50% plus 1 głos) większością
oddanych głosów na powołanym w tym celu Narodowym Wiecu Suwerena. Zapowiedź oraz
ogłoszenie proponowanych zmian powinno nastąpić publicznie wraz z listą sygnatariuszy – co
najmniej na 13 dni przed głosowaniem.

Artykuł 42.
Niniejsza Konstytucja ma moc obowiązującą z dniem jej ogłoszenia i podlega rewizji co 25
(dwadzieścia pięć) lat lub na wezwanie zaakceptowane na Narodowym Wiecu Suwerena Polskiego.

Artykuł 43.
Rodzina będąca naturalną częścią Rodu, jest unią Rodziców, w wyniku której rodzi się potomstwo.
Rodzicami są: matka – rodzicielka oraz ojciec – rodzic. Jest to unia dwóch naturalnych płci, które
niosą naturalny potencjał na potomstwo. Rodzina, czyli Rodzice i ich potomstwo są najwyższą formą
istnienia gatunku i podmiotem naturalnego dobra i jako takie powinny być absolutnie poszanowane
i wyjątkowo chronione oraz wspierane dla dobra istnienia ludzkości.

Artykuł 44.
Wszelkie prawa, przywileje, immunitety oraz jurysdykcje, jako domniemane są pozbawione wartości
prawnej i niosą znamiona pomówienia, oszustwa lub manipulacji.

Artykuł 45.
Wszyscy zebrani w przestrzeni tej Konstytucji są przez jej postanowienia pouczeni oraz chronieni.
Ich prawa są zastrzeżone w poszanowaniu Praw Naturalnych, a ich wolności są po wieczność
zagwarantowane.

 

Serdeczności

 • Dziękuję Wszystkim, którzy stworzyli tak ważny dla Nas Suwerenów dokument. 🥰Pozdrawiam cieplutko 🥰

 • Dzięki serdeczne za Wasz trud w budowanie Odrodzonego Państwa Suwerenów 🙂 Idziemy ku Wolności !
  Sława Bracia i Siostry !!!

 • DZIĘKI ZA ZAJĘCIE SIĘ POLSKIM PRAWEM WIERZE ŻE BĘDZIE DUŻO LEPIEJ NIŻ TERAZ

 • Dzieki za trud wlozony w utworzenie Konstytucji Suwerenów.Dobra robota.
  Choc sama nie angazuje sie w prace madrzejszych ode mnie suwerenow to bede wspierac psychicznie mentalnie i finansowo.
  Serdeczne dzieki.
  Pozdrawiam sedercznie i dzialajcie dalej.

 • Fajnie, że powstała nasza konstytucja. Ale zawiedziony jestem, że nie została uwzględniona moja poprawka, o której pisałem pod projektem konstytucji. Pisałem, że brakuje mi zapisu mówiącego o prawie Suwerena do posiadania broni oraz do obrony siebie, rodziny, rodu i narodu oraz do obrony własności, majątku.

  • Nie została uwzględniona ponieważ nie była potrzebna. To wszystko o czym piszesz wynika z prawa naturalnego oraz z innych zapisów w konstytucji.

   • Można się tego tylko domyślać, ale jak dla mnie nie wynika to jednoznacznie z treści konstytucji ani z definicji prawa naturalnego.

 • fatalna hyba i to już w pierwszy artykule “państwo”
  Jakie państwo? państwa mają panów a nie suwerena w społeczeństwie! w państwie to Pan jest suweren co widać np. w UK – The sovereign is the Queen!
  Res Publica czyli Rzeczpospolita to społeczny twór prawny – STAN – czyli dokładnie jak stany zjednoczone Ameryki północnej- United States of America!

 • Serce się raduje jak czyta się taka konstytucję suwerena.Jestescie kochani.Pozdrawiam wszystkich braci ariow z Chicago.Jak do was dołączyć?CWP.

   • Czy poza pobraniem deklaracji suwerena wyrabia się tu dokumenty jak dowód,paszport,prawo jazdy i jak to działa macie swoje instytucje, urzędy, Bank jak to działa 😉? Jaką to ma moc sprawczą? Może ktoś mi wyjaśnić 😉

  • Witam dopiero tu weszłam czy ktoś mi wytłumaczy co mam zrobić czy mam sobie wydrukować dokumenty jako suweren co one mi dają czy mnie chronią 😉😊

 • Wielki wkład pracy włożony przez Ekipę Suwerenów. Wszystkie działania Suwerenów dla Suwerenów które są tworzone są wielkim dobrodziejstwem dla naszych Rodów. Piękne dzięki za wspaniałą wykonaną pracę.

 • To, co wspólnie stworzyliśmy ma ogromną moc, która z czasem okaże się nam w całej swojej potędze w praktycznym zastosowaniu. Dzisiaj jest to Konstytucja Suwerenów Rzeczypospolitej Polskiej, ale z czasem stanie się Konstytucją Niebieskiej Planety Ziemi. Podziękowania i Serdeczności dla wszystkich twórców nowej naszej rzeczywistości (:

 • Kochani piszecie “prawa naturalne” życie na Ziemi to nie była i nie jest bajka ! Prawo naturalne to także prawo zwierząt ! Głodny lew zagryza antylopę to jest prawo naturalne ! A jak sami wiecie judeo – sataniści uważają Nas za zwierzęta ! I oni mogą powiedzieć , że tak mordujemy Was ale to jest prawo naturalne ! Więc skorygowałbym tutaj tekst. Przede wszystkim podlegamy prawom naturalnym prawom boskim żyjemy w nich żyjemy w Układzie Słonecznym na Ziemi i podlegamy prawom powszechnego ciążenia a także nieszczęśliwym wypadkom czy katastrofom ! Są rzeczy wyższe na które nie mamy wpływu ! Jest też z góry ustalony porządek , który był przed rodzajem ludzkim ! Jestem bardzo przychylny Waszej inicjatywie ale uważam ,że zawsze na początku powinno być odwołanie do Boga do Stwórcy Siły wyższej . Wiem, że sataniści powycierali sobie gęby takim odwołaniem przecież zawsze największe swoje zbrodnie robią niby w Imię Boga ! ” Gott mit Uns ” albo “God bless America” etc ! Dlatego są satanistami a siły kosmosu im sprzyjają Wy My im sprzyjamy bo oni stosują lustrzane odbicie swoich poczynań ! Wam ( mnie ) pokazują Eden , Raj a tak naprawdę prowadzą Nas do śmierci a resztę ocalałych do totalnej niewoli ! ( wszystko zawarli w Agenda 21 z Georgia ) Dlatego powinno się zaznaczyć odwołanie do Boga Prawdziwego ! Oraz rozgraniczenie prawa naturalnego ludzi – istot wyższych od prawa naturalnego zwierząt – istot niższych ! Tego mnie w preambule brakuje. Obecnie najważniejszym jest aby większość ludzi zdała sobie beznadzieję ze swojego położenia gdyż oni mają już dopięty Plan Agenda 21 Depopulacja na ostatni tzw. guzik ! Ich plan to utopia i doprowadzi do wymordowania Nas ( ja jestem jednym z Was ) ale i zniszczenia całkowitego ich przez Stwórcę ! Podoba mnie się odwołanie do Matki Ziemi ale przecież już Cesarze Rzymu tytułowali się “Gaius” co oznacza Ziemia i nie uchroniło to ich i ich Imperiów przed podstępnymi semitami !

  • mam taki duchowy problem :] przez 30 lat nie zdołałem go rozwiązać, ale cieszę się, że jest ktoś kompetentny, który za chwilę odpowie mi na moje trudne pytanie, które brzmi; jak odróżnić “Boga Prawdziwego” od “boga”. jaką metodologią badawczą się kierować żeby spotkać “Boga Prawdziwego”, kim jest ten “Bóg Prawdziwy”, jakie ma cechy, czym się różni od bogów nieprawdziwych.
   i proszę o odpowiedź, która sprawi, że nie będę musiał zadawać pytania; “kto stworzył boga” (czy też Boga Prawdziwego)
   pozdrawiam

   • Ludzie którzy tworzyli konstytucję, podpisali Deklarację Suwerena – przeczytaj ją.
    Ty jesteś wyrocznią, widzem i kreatorem. Bogiem prawdziwym jest twój Bóg prawdziwy i taki pozostanie. Bożki i bogowie to wciskane czyjeś fanaberie i tym się stanie twój Bóg prawdziwy, jeżeli będziesz go wpychał, sprzedawał lub narzucał innym.

  • Przepraszam ale którego Boga? Tyle ich jest że nie nadążam. Bo chyba nie myślisz o tych wysoko rozwiniętych cywilizacjach które nas stworzyły i których wzięliśmy za bogów? Jedna nas stworzyła w dobrych intencjach ale druga wroga stwórcy (upadli aniołowie, annunaki, wężowe plemię)zniewoliła, omamiła i zmanipulowała oraz przekazała destrukcyjna wiedzę oraz wprowadziła podziały, różnice i nienawiść pomiędzy niczego nieświadomych ludzi. Oczywiście jest hierarchia i ktoś stoi na samej górze ale jeszcze się nie dowiemy

  • Ale przecież judeo-satanista nie jest Suwerenem. Jeśli uważasz że jesteś satanista to nie możesz być suwerenny. Pozdrawiam

 • Witam, swietna robota wszyscy!
  Jednakze chcialem zapytac dlaczego deklaracja suwerena jest deklaracja suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast konstytuacja jest konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej?

 • Na samym końcu konstytucji (są po wieczność gwarantowane) moje pytanie przez kogo są gwarantowane? chyba że czegoś nie doczytałem.

 • No to jest prawdziwe dbanie o człowieka (nie krzywdzenie, to co wypracował, o jego własność. Sprawiedliość podziału dóbr. Nie wyrządzanie krzywdy innym. Dobrobyt jednostki i ogółu. Uczciwe i szlachetne rządzenie.To mi się podoba.

 • Super💪. Jestem świeżo po przeczytaniu konstytucji i zapozanje sie dalej ze strona🙂. Bądźmy wolni i równi 💚. Dziekuje za cały wkład postaram sie wnieść swoja istotą jak najwięcej w nasza wolność i jakos zycia na ziemi.

 • Podoba mi się, to ten kierunek. Kiedyś te naturalne prawa, opisane w konstytucji zapanują na Ziemi…tak czuję (nie prorokuję), a nawet pewien człowiek o pseudonimie Ivan Novotny opisał takie działające prawo w książce pt: “Z Aniołem do Nowego Świata”. Tylko w opisanym nowym świecie wszyscy mieszkańcy wrócili do prawdziwej wiary i modlitwy do Boga Stworzyciela, naszego Ojca. Miłość do Niego przejawiała się w każdym aspekcie życia poprzez miłość do bliźnich. Naprawdę czyta się z zapartym tchem, chciałabym pożyć w takim świecie. Pozdrawiam wszystkich.

 • A co z istotami o innej orientacji seksualnej czy są znowu wyrzutkami społecznymi. A może Boga nazwać “źródłem światła i miłości” wtedy nie kojarzymy to z żadną religią.

  • dlaczego “znowu wyrzutkami społecznymi” ? jeśli znajdzie sobie partnera tej samej płci nie możemy ich zmuszać do innego życia, ale… naturalnie poczętych dzieci z takiego związku raczej nie będzie…

 • Pragnę żyć w takim Świecie harmonii i szacunku dla wszystkich istot narodzonych i czcić cuda natury naszej bogini – Gai.

 • “Artykuł 33.
  Wszelkie spory powinny być rozstrzygane prywatnie i polubownie. W przypadku braku
  porozumienia strony konfliktu powołują jednomyślnie rozjemcę. W razie dalszego braku
  porozumienia, spośród Rodu, na Wiecu Suwerena ustanawia się trzech Sędziów Pokoju, którzy
  w obecności dwóch świadków pomogą rozstrzygnąć o zadośćuczynieniu. Jeżeli konflikt trwa nadal,wtedy na Wiecu Suwerenów zwołuje się Trybunał Suwerena bądź kieruje się sprawę do wyższej
  instancji.”

  Proszę o wyjaśnienie co dokładnie oznacza wymieniona w tym artykule “wyższa instancja”?

 • Witam.
  Tak się zastanawiam na szybko (być może przeoczyłem); czy Suweren ma prawo do obrony swojego majątku? Prawo do posiadania broni? Prawo do użycia broni w celu obrony życia/mienia?
  Pozdrawiam

 • Nowa Ziemia, nowa energia , nowaświadomość rodzi się już w naszej przestrzeni , na naszych oczach dla nas i naszych dzieci i wnuków .
  Należy wnieść do konstytucji jedną żecz która została pominięta . jest nią ziemia rolna której nigdy nie wolno nam oddać , sprzedać ani opuścić . Ziemia jest cenniejsza niż złoto . To ona jest Matką i ona karmi Ciebie i Twoją rodzinę .
  Od tej pory każda Polka i Polak Suweren ma dwie Matki od momentu narodzin .Sprzedaż lub opuszczenie samowolne Ziemi powinno być niedopuszczalne.
  Niech każdy zapamięta na wieki że tam jest Twoje miejsce gdzie jest Ziemia Twoja.
  Należy przywrócić Święta które sostały odebrane naszym przodkom .
  W poszanowaniu tych praw staniemy się godnymi i prawowitymi Suwerenami Rzeczypospolitej Polskiej.
  Przekazujmy wiedzę , kulturę , tradycje z ust do ust naszym braciom i sistrom oraz potomkom z rodu Naszego aby nigdy nie została zapomniana czy odebrana .
  Uprawiajmy Len , Konopie z których będziemy szyć ubrania i pozyskiwać papier bo dzewa rosną dziesiątki i setki lat .
  Nasze lasy znów staną się wielkimi Borami pełnymi zwierzyny a przyroda ożyje na nowo .

 • Dziękuję za włożony wasz trud 👍Mam to czego mi brakowało 😆”Konstytucję II RP”. I serdecznie pozdrawiam ✌️

 • wspaniały dokument !!!
  Kochani,
  1:. artykuł 2 zaczyna się od słów Rzeczpospolita Polska jako państwo…
  natomiast na Dokumencie Suwerena państwo jest nazwane Rzeczpospolita Suwerenów, czy nie jest to rozbieżność? wytłumaczcie proszę.
  2:. wydaje mi sie , że właśnie w Konstytucji (artykuł 21) winien być zapis, że każdy dorosły, pracujący Suweren powinien uiścić składkę w dobrowolnej kwocie, która to w całości przeznaczona bedzie na np sztab prawników broniących nasze suwerenne tyłki, czy inne ważne czynności administracyjne, poselskie. To będzie ważnym zastrzykiem do momentu, aż RS zacznie kontrolować bogactwa należące do Suwerenów.
  3:. Rzeczpospolita Suwerenów jest bardzo młodym tworem i w pierwszych jej latach Rada Suwerenów powinna mieć możliwość częstszego korygowania Konstytucji ( po konsultacjach) nie tylko na wezwanie na Narodowym Wiecu Suwerena Polskiego (przynajmniej do momentu skrystalizowania się R S ) Korekty te nie mogą ograniczać naturalnych praw człowieka.
  4:. Art.12 zabrania sie odbierania własności ruchomej i nieruchomej, narzędzi pracy…itd
  5:. Jak mają się zachować Suwereni w przypadku zagrożenia ze strony innych państw , lub zagrożeń naturalnych – w/g prawa naturalnego nie możemy nikogo zmusić do poświęcenia się, a ludzkie charaktery są różne.

  Ale ze mnie pierdoła… Czytałem konstytucję kilka razy , ale nie jestem analitykiem i nie wszystko do mnie dociera. Myślę , że takich jak ja może być więcej, więc prosimy o cierpliwe wyjaśnienie.
  Zdrawiam wszystkie dobrodziejki i dobrodziejów.

 • Semantyczny niespójny ogólny wzór umowy z sprzecznościami w kolejnych artykułach. Wzorowany jak widać na konstytucji. Nie mogę się zgodzić na ten bełkot.

 • >